Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Asmens duomenų valdytojas

šiame sutikime reiškia: UAB School of British English
Juridinio asmens kodas: 304065518
Buveinės adresas: Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuva
Internetinis tinklapis: sbemokykla.lt
Tel.: +370 616  36 052;  El.paštas: 
toliau SBE

Sutinku, kad SBE tvarkytų šiuos mano asmens duomenis:

1)vardas, pavardė
2)gimimo data
3)gyvenamoji vieta (miestas)
4)telefono numeris(-iai)
5)elektroninio pašto adresas(-ai)

Asmens duomenų tvarkymo tikslai.

Asmens duomenų tvarkymo terminas-tiesioginei rinkodarai 5 metai po asmens duomenų gavimo

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą:

1) SBE, būdama duomenų valdytoju ir laikydamasi keliamų reikalavimų, asmens duomenis saugos šiame sutikime nurodytą laikotarpį, nebent egzistuotų teisinis pagrindas juos saugoti toliau. Asmens duomenys bus tvarkomi sutikimo, teisė to intereso ir įstatyme numatytų pareigų vykdymo pagrindais;

2) prieigą prie asmens duomenų SBE gali suteikti jos pasitelktiems paslaugų teikėjams (pvz. IT priežiūros, duomenų centro paslaugų, audito, buhalterijos, teisės ir kitų konsultacijų), kiek to reikia SBE funkcijoms ir pareigoms įvykdyti;

3) asmuo turi teisę prašyti, kad jam būtų leista susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, jeigu tam būtų pagrindas, taip pat teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę atšaukti sutikimą duomenų tvarkymui. Savo prašymus asmuo gali pateikti SBE įgaliotam atstovui, kurio kontaktiniai duomenys skelbiami SBE interneto tinklapyje. Norėdama įsitikinti, ar savo teises įgyvendina pats duomenų subjektas, SBE gali prašyti, kad asmuo pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją arba savo prašymus pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu;

4) pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus asmuo turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu jo asmens duomenys tvarkomi netinkamai.

Reikia profesionalų patarimo? Kyla daugybė klausimų? Nežinote, nuo ko pradėti? Esame visada pasiruošę pasidalinti su Jumis savo patirtimi ir patarimais NEMOKAMAI!