Programa B1 lygis pagal CEFR (Bendreiji Europos kalbų metmenis)

Dalyviai plėtoja pažengusiųjų žemesniojo (B1) lygio akademinės anglų kalbos komunikacinę kalbinę ir tarpkultūrinę kompetencijas. Analizuojami bendrosios ir akademinės anglų kalbos skirtumai ir panašumai, skirtingi mokymosi stiliai, akcentuojami kalbos vartojimo registrai, mokomasi skaitymo, rašymo ir klausymo strategijų, konspektavimo būdų, tobulinami pastraipos rašymo, argumentavimo žodžiu ir raštu gebėjimai. Taikant kompetencijų ugdymu grįstą mokymąsi, studentai plėtoja fonetinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas B1 lygyje, pristato žodinius pranešimus, dalyvauja vaidmenų žaidimuose, diskutuoja apie angliškai kalbančių ir kitų šalių kultūrą bei tradicijas. Taikoma mišri studijų forma: užsiėmimai, darbas grupėse, diskusijos, tekstų analizė, darbas kompiuterizuotoje kalbų mokymo laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas.

Rezultatai baigus kursą

1. Vartoti B1 lygmenį atitinkančias gramatines ir lingvistines struktūras, aktyvųjį žodyną.
2. Parengti ir pristatyti pranešimą pasirinkta tema, remiantis atlikta apklausa, naudojantis rašytinės informacijos šaltiniais anglų kalba bei informacinėmis technologijomis.
3. Pakankamai sklandžiai diskutuoti, pateikti argumentus ir nuomones temomis, susijusiomis su asmenybe, darbu, verslu, kalbų mokymusi ir kt. Kritiškai reaguoti, naudojant tinkamą registrą.
4. Suprasti vidutinio sudėtingumo skaitomų ir klausomų tekstų pagrindinę mintį ir detales, taikyti įvairias skaitymo, klausymo ir konspektavimo strategijas, išmanyti apie individualų mokymosi stilių.
5. Rašyti pakankamai rišlų tekstą, vartojant tinkamą leksiką bei gramatines raiškos formas, būdingas skirtingiems registrams, tinkamai argumentuojant ir naudojant reikalingas jungiamąsias priemones.

Kurso turinys

Asmenybė. Klausimų sudarymas.
Darbas. Esamieji veiksmažodžių laikai.
Kalbos. Būsimieji veiksmažodžių laikai.
Verslas. Būtieji veiksmažodžių laikai.
Dizainas. Modaliniai veiksmažodžiai.
Inžinierija. Neveikimoji rūšis.
Nusikalstamumas. Sąlygos ir laiko sakiniai.
Pasirengimas pranešimui: plano sudarymas. Pranešimo pristatymas: įžanga, dėstymas, argumentacija, išvados. Kūno kalba. Skaidrių parengimas. Bendravimas su auditorija, atsakinėjimas į klausimus.
Nuomonės reiškimas, sutikimas, prieštaravimas, pasiūlymai. Klausimų formulavimas, atsakinėjimas į klausimus. Savybių apibūdinimas. Derybos. Sprendimų formulavimas. Įvairūs registrai.
Skaitymo ir klausymo strategijos. Konspektavimo būdai. Mokymosi stiliai. Kalbų mokymosi būdai.
Paragrafo rašymas. Trumpos ataskaitos rašymas. Argumentavimas raštu. Veiklos proceso aprašymas. Jungiamųjų priemonių naudojimas tekste. Įvairūs registrai.

Kurso trukmė

50 ak. val.