Programa B2 lygis pagal CEFR (Bendreiji Europos kalbų metmenis)

Dalyviai plėtoja pažengusiųjų aukštesniojo (B2) lygio akademinės anglų kalbos komunikacinę kalbinę ir tarpkultūrinę kompetencijas. Taikant kompetencijų ugdymu grįstą mokymąsi, studentai plėtoja fonetinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas B2 lygyje, tobulina savarankiško mokymosi ir tarpkultūrines kompetencijas. Taikoma mišri studijų forma: užsiėmimai, darbas grupėse, diskusijos, tekstų analizė, darbas  kompiuterizuotoje kalbų mokymo laboratorijoje ir Moodle virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas.

Rezultatai baigus kursą

1. Taisyklingai vartoti B2 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
2. Skaityti, analizuoti ir kritiškai vertinti akademinio turinio tekstus naudojant įvairias skaitymo technikas
3. Klausyti paskaitų skaitomų anglų kalba, konspektuoti, savarankiškai analizuoti paskaitos turinį ir paskaitoje pateikiamas skaidres, naudoti klausytos paskaitos medžiagą diskusijoje ir rašto darbe.
4. Dalyvauti akademinėse diskusijose, taisyklingai ir aiškiai dėstyti mintis, pagrįsti ir apginti savo nuomonę, mandagiai reikšti kritiką, pastabas, komentarus, klausti, atsakyti ir reaguoti į pašnekovo teiginius, vartoti taisyklingą akademinę kalbą.
5. Parengti akademinį pranešimą remiantis atliktu tyrimu ar mokslinės literatūros analize, atrinkti informaciją, grafikus, lenteles ir diagramas skaidrėms ir tinkamai jas pateikti, tinkamai ir tinkamai bei etiškai jas pateikti.
6. Planuoti ir rašyti rišlų akademinį esė/rašto darbą, argumentuoti, naudoti jungiamuosius žodžius ir frazes, paremti mintis mokslinių tyrimų išvadomis ir pavyzdžiais, remtis moksline literatūra, cituoti ir perfrazuoti mokslininkų mintis, lyginti reiškinius, požiūrius ir išvadas, pateikti savo išvadas ir vertinimą, sudaryti naudotos literatūros sąrašą.

Kurso turinys

Kalbos kompetencijos tobulinimo turinys: modaliniai veiksmažodžiai ir modalumą turintys žodžiai (praeities ir eigos veikslams reikšti), žymimasis, nežymimasis ir nulinis artikeliai (bendra ir apibendrinanti reikšmės, įvardijanti ir patikslinanti reikšmės, aprašomasis ir apribojamasis pažyminiai), žodžių daryba, šalutiniai veiksnio, pažyminio, papildinio ir kt. sakiniai, skyryba, sąlygos ir wish-sakiniai, neveikiamoji rūšis, asmeninės/beasmenės neveikiamosios rūšies konstrukcijos, neasmenuojamos veiksmažodžio formos (bendratis ir gerundijus).Akademinės kompetencijos tobulinimo turinys: Klausymo, skaitymo, konspektavimo ir akademinio teksto kūrimo technikos, akademinio teksto organizavimo būdai, planavimas ir rašymas, perfrazavimas, citavimas, bibliografijos sudarymas, dalyvavimas akademinėse diskusijose, akademiškas nuomonės pateikimas, mokslinės informacijos analizavimas ir perteikimas.

Lingvistinis turinys: Komunikacija, viešas kalbėjimas ir efektyvus informacijos pateikimas, transportas ir jo rūšys, su transportu susijusios saugos ir taršos problemos, architektūra, pastatai ir jų apibūdinimas, globalizacija, psichologija ir asmenybės tipai, informacinės technologijos, naujovės ir jų pritaikomumas įvairiose gyvenimo srityse.

Kurso trukmė

50 ak. val.