Programa C1/C2 lygis pagal CEFR (Bendreiji Europos kalbų metmenis)

Skirta dalyviams, norintiems patobulinti akademinės anglų kalbos komunikacinę kalbinę kompetenciją. Besimokantieji plėtoja akademinį žodyną, naudojamą akademiniuose vadovėliuose, straipsniuose, paskaitose ir seminaruose bei įvairius akademinės anglų kalbos gebėjimus: suprasti ir konspektuoti paskaitas anglų kalba, kritiškai mąstyti, , efektyviai komunikuoti akademinėje aplinkoje. Dalyviai plėtoja tiriamosios veiklos kompetenciją (kritiškai vertinti akademinius tekstus, pristatyti akademinį pranešimą bei parašyti atlikto tyrimo santrauką). Dalyviai susipažįsta su akademine kultūra, gyvenimo ir mokymosi ypatumais anglakalbėse šalyse. Taikoma mišri studijų forma: užsiėmimai, i, darbas grupėse, diskusijos, tekstų analizė, MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas.

Rezultatai baigus kursą

1. Vartoti C1/C2 lygmenį atitinkančias gramatines ir lingvistines struktūras, akademinės kalbos aktyvųjį žodyną.
2. Suprasti ir kritiškai vertinti akademinės kalbos tekstus.
3. Diskutuoti įvairiomis temomis.
4. Parengti bet kokio sudėtingumo darbo santrauką.
5. Taisyklingai vartoti anglų kalbą tyrimo instrumente (klausimyne) ir atlikti apklausą.
6. Pristatyti akademinį pranešimą pasirinkta tematika, naudojant taisyklingą akademinę kalbą, inicijuojant ir palaikant diskusiją.
7. Suprasti pagrindinius rišlaus, taisyklingo teksto rašymo principus.
8. Išmanyti skyrybos ypatumus akademiniame tekste.

Kurso turinys

1. Iššūkiai mokantis anglų kalba.
2. Reklama ir kritinis mąstymas. Nominalizacija. –ing sakiniai su prielinksniais ir jungtukais. Komandinis darbas: diskutavimas. Perfrazavimo strategijos. Prielinksniai po pasyvinių veiksmažodžių.
3. Mokslas ir inovacijos. Akademinis žodynas: žodžių daryba. Daiktavardžiai ir veiksmažodžiai akademinėje kalboje. Komandinis darbas: informacijos pasiteiravimas ir paaiškinimas.
4. IKT naudojimas moksle ir versle. Teiginiai ir įrodymai. Vientisinio / sudėtinio veiksnio ir tarinio derinimas. Kiekybinių išsireiškimų ir tarinio derinimas. Laikų ir neveikiamosios rūšies vartojimas akademinėje kalboje.
5. Prielinksniai ir sudėtiniai daiktavardžiai akademinėje kalboje. –as ir of which sakinių vartojimas. Netiesioginė kalba akademinėje kalboje.
6. Standartizuota anglų kalba. Dialektai ir jų svarba kalboje. Modalinių vartojimas akademinėje kalboje.
7. Teksto skaitymo strategijos, šaltinių konspektavimas ir skaidrių parengimas. Kritinis vertinimas. Problemos ir hipotezės formulavimas. Tekstų arba atlikto tyrimo santraukų rengimas žodžiu ir raštu. Perfrazavimas. Citavimas tekste. Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai. Diagramų ir grafikų aprašymas.
8. Viešosios kalbos santrauka / planas. Pranešimas: įžanga, tyrimo rezultatų pristatymas, argumentacija, išvados. Kūno kalba, autentiškumas ir įtaigumas. Skaidrių parengimas. Bendravimas su auditorija, atsakinėjimas į klausimus. Kolegų pranešimų vertinimas.
9. Informacijos organizavimas tekste: klasifikacija ir problema – sprendimas. Argumentavimas. Nominalizacija. Beasmeniai sakiniai. Formali kalba.
10. Pagrindinės skyrybos taisyklės. Dvitaškio ir kabliataškio naudojimas sakiniuose. Skyryba sudėtiniuse sakiniuose. Skyryba cituojant tekste. Skyryba naudojant jungiamąsias priemones. Skyryba pavadinimuose.

Kurso trukmė

50 ak. val.