Asmens duomenų valdytojas

šiame sutikime reiškia: UAB School of British English
Juridinio asmens kodas: 304065518
Buveinės adresas: Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuva
Internetinis tinklapis: sbemokykla.lt
Tel.: +370 616  36 052;  El.paštas: 
toliau SBE

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB School of British English (toliau-Bendrovė) gerbia visų svetainės www.sbemokykla.lt (toliau-Svetainė) naudotojų teisę į asmens duomenų apsaugą ir įsipareigoja ją užtikrinti. 

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Svetainės naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Jūsų asmens duomenis bendrovė tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

 1. Kokios sąvokos naudojamos?

2.1. Asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas– fizinis asmuo – Svetainės naudotojas, kurio asmens duomenys yra renkami bendrovės.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas– bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Svetainės duomenų valdytojas – UAB School of British English, juridinio asmens kodas: 304065518, adresas: Žalgirio g. 90, Vilnius, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2.6. Svetainės duomenų tvarkytojas – UAB School of British English, juridinio asmens kodas: 304065518, adresas  Žalgirio g. 90, Vilnius, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2.7. Slapukas (angl. cookie)– nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara– veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

 1. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

3.1. Bendrovė renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate lankydamiesi Svetainėje  ir registruodamiesi joje gauti Bendrovės naujienlaiškį ir informaciją apie mokymus – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, bei registruodamiesi į mokymus arba testo laikymui: vardą, pavardę, institucijos ar įmonės pavadinimą, pareigas, el. pašto adresą, telefono numerį.

3.2. Bendrovė renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, lankydamiesi Svetainėje  ir registruodamiesi joje gauti Bendrovės naujienlaiškį ir informaciją apie renginius, registruodamiesi į renginius , t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, įrenginio tipas, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

3.3. Privatumo politikos 3.1. punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate užsiprenumeruodami naujienų ir informacijos apie renginius gavimą yra saugomi 10 (dešimt) metų nuo jų pateikimo datos, išskyrus atvejį, kai Jūs patys atsisakote nuo naujienų ir informacijos gavimo tiesiogiai per naujienlaiškį. Praėjus 10 metų laikotarpiui Jūs gausite Bendrovės el. laišką su prašymu pratęsti sutikimą Bendrovės naujienlaiškių ir informacijos apie renginius siuntimui. Privatumo politikos 3.1. punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate registruodamiesi į renginius yra saugomi 2 metus. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką tik tuo atveju, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui. Atsisakius prenumeratos, duomenys yra ištrinami.

3.4. Privatumo politikos 3.2. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Jūsų bendradarbiavimo su Bendrovės  laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų tipo iki 2 metų. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką tik tuo atveju, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

 1. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

4.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: 

4.1.1.  Svetainės naudotojų identifikavimui Bendrovės administruojamose informacinėse sistemose;

4.1.2. dalyvių dalyvavimo renginiuose identifikavimui ir apskaitai;

4.1.3. esant Jūsų sutikimui – naujienų ir informacijos apie renginius siuntimo Jums tikslais;

4.1.4. Bendrovės priemonių ir projektų administravimo tikslais; 

4.1.5. Bendrovės funkcijų vykdymo tikslais. 

 1. Kas turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų?

5.1. Prieigą prie Jūsų asmens duomenų turi Bendrovės darbuotojai.

5.2. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo ir esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas bei , kaip valstybinės institucijos, funkcijas.

 1. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

6.1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:

6.1.1 Jūs, naudodamasis Svetaine, suteikiate informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro duomenų subjekto sutikimo);

6.1.2. duodate sutikimą;

6.1.3. juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba tretysis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, jei Jūsų interesai ir teisės tuo atveju nėra svarbesni.

6.1.4. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovė pavestas viešosios valdžios funkcijas;

 1. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

7.1. Jūs turite visas Reglamente nurodytas duomenų subjektų teises.

7.1.1. susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, t. y. Jums pageidaujant pateiksime tvarkomus asmens duomenis, kartu su duomenų tvarkymo tikslais, duomenų kategorijomis, informacija apie duomenų gavėjus ir pan.;

7.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslu (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose);

7.1.3. apriboti asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar Jūs turite teisę prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti;

7.1.4. prašyti ištaisyti asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs. 

7.1.5. prašyti ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su sutikimu, jei Jūs atšaukiate atitinkamą sutikimą. Taip pat galite prašyti ištrinti duomenis, jei tvarkomi duomenys yra pertekliniai, duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu  ar duomenys tvarkomi neteisėtai ir pan. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas (teisė būti pamirštam). Asmens duomenis pašalinsime gavę iš Jūsų prašymą el. paštu  arba siunčiant paštu Bendrovei, adresu A. Žalgirio g. 114, Vilnius bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę;

7.1.6. gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Bendrovė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);

7.1.7. Atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, atšaukti sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslu);

7.1.8. nesutikti, kad būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Jumis sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Jūs este davęs aiškų sutikimą tam.

7.2. Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, Bendrovė išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Bendrovę.

7.3. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos arba turėdami klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite pateikti prašymą įvertinti situaciją ar skundą Bendrovės asmens duomenų apsaugos darbuotojui el.paštu Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt) arba galite kreiptis į teismą.

 1. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?

8.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Svetainės naujienlaiškius, pranešimus el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.

8.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

8.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

 1. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

9.1. Jūsų duomenis tretiesiems asmenims gali suteikti tik esant teisėtam pagrindui, kuriuo gali būti Jūsų sutikimas, teisės aktų reikalavimas, teisėsaugos funkcijų vykdymas ar pan. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovė vardu tik duomenų tvarkymo funkcijai atlikti, kuri yra reikalinga Svetainės funkcionalumui palaikyti. Duomenų tvarkytojai neturi teisės naudoti Jūsų duomenų kitiems tikslams. 

 1. Kokius slapukus ir kaip naudojame?

10.1 Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis Svetaine naudojame šiuos Slapukus:

Bendrovės svetainėje veikia trijų rūšių slapukai:

 • Funkciniai slapukai. Jie būtini tinkamam svetainės veikimui ir užtikrina visų esminių svetainės funkcijų prieinamumą.
 • Analitiniai slapukai. Savo svetainėje naudojame „Google Analytics”, kad galėtume analizuoti lankytojų srautą. Svetainės tobulinimo ir statistiniais tikslais renkame informaciją apie tai, kuriuose mūsų svetainės puslapiuose naršote, kiek laiko juose būnate ir kt. Išsiunčiant šią informaciją į Google serverius jūsų IP adresas yra anonimizuojamas, kad būtų užtikrintas jūsų privatumas. Daugiau informacijos apie tai, kokius duomenis renka ir tvarko „Google”, galima rasti „Google” privatumo politikoje.
 • Reklaminiai slapukai. Kad galėtume teikti jums pritaikytus skelbimus „Facebook” socialiniame tinkle, savo svetainėje naudojame „Facebook Pixel” įskiepį, kuris leidžia mums kurti tikslines auditorijas būsimiems skelbimams ir vykdyti pakartotinę rinkodarą mūsų svetainėje apsilankiusiems žmonėms. Daugiau informacijos apie tai, kokie duomenys yra renkami ir tvarkomi, galima rasti „Facebook” privatumo politikoje.

Kiekvieno jūsų apsilankymo mūsų svetainėje metu renkame standartinę informaciją, į kurią patenka jūsų IP adresas, aplankyto puslapio ir svetainės, kuri jus nukreipė į mus, URL adresai, taip pat informacija apie naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos tipą, jūsų apsilankymo laiką ir datą. Šių duomenų nenaudojame atskirų lankytojų identifikavimui ir juos renkame tam, kad galėtume analizuoti svetainės lankytojų srautą bei tobulinti svetainės funkcijas ir našumą. Šią informaciją saugome ne ilgiau kaip 1 metus.

10.2. Šie slapukai naudojami prisijungus prie Svetainės adresu www.sbemokykla.lt

 1. Kaip sužinoti apie šios Privatumo politikos pakeitimus?

11.1. Plečiantis teikiamoms paslaugoms, mums gali tekti atnaujinti šią Privatumo politiką. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų svetainėje, kurioje visuomet rasite naujausią redakciją.

 1. Kontaktinė informacija

Jei turite kokių nors klausimų, kurie būtų susiję su asmens duomenų tvarkymu ar slapukų naudojimų, kreipkitės į mus patogiausiu Jums būdu, kontaktus rasite žemiau.

Skambinkite:  +37061636052
Rašykite:   
Atvykite:   Žalgirio g. 90, Vilnius